Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie w okresie od 02.11.2020 r. do 31.08.2022 r. nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 10 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w nowotworzonym oddziale przedszkolnym w Niepublicznym Przedszkolu w Przytocku (OWP).

Niniejszy cel projektowy zostanie osiągnięty poprzez:

  1. przeprowadzenie adaptacji i wyposażenie pomieszczeń w nowym oddziale przedszkolnym – przeznaczonych dla 10 kolejnych dzieci uczęszczających do OWP oraz dostosowanie sali logopedycznej, sali do zajęć ruchowych, sali terapeutycznej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  2. zagospodarowanie przyległego placu zabaw;
  3. realizację zarówno zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne, jak i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy wśród 65 dzieci (34 dziewczynek i 31 chłopców);
  4. nabywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 10 nauczycieli (8 kobiet i 2 mężczyzn) z zakresu pedagogiki specjalnej oraz wykorzystania TIK w edukacji przedszkolnej.

Najważniejsze rezultaty i produkty projektowe to: 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie; 65 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne; 9 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

Czas realizacji projektu: 02.11.2020 r. – 31.08.2022 r.

Beneficjent: Stowarzyszenie „MY DLA WAS”

Partner: Fundacja Kuźnia Talentów

Wartość projektu: 1 204 171,73 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 023 545,97zł